2023.gada 27. februārī

 “Olimpia soļošanas izaicinājums” nolikums

 

Konkursa organizētājs un norise

 1. “Olimpia soļošanas izaicinājums” (turpmāk tekstā – konkurss) organizē SIA Real Invest, vienotais reģistrācijas Nr. 50003425251, juridiskā adrese Āzenes iela 5, Rīga, (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
 2. Konkursa norises laiks – 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 31. martam (ieskaitot).
 3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem konkursa noteikumiem nosaka konkursa rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem konkursa dalībniekiem.
 4. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs no 13 gadu vecuma (vai jaunāks, izmantojot vecāku izveidotu apakškontu).  

Reģistrācija

 1. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 11. punktu), dalībniekam:
  1. Jāreģistrējas platformā distantrace.com;
  2. Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Runtastic, Connect Iq, Huawei Health, Garmin, Polar, Suunto, Under Armour Connected Fitness, Fitbit, Decathlon Coach and Withings (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide) vai jāpievieno Distantrace aplikācija savam IWatch;
  3. Jāpiesakas izaicinājumam “Olimpia soļošanas izaicinājums”;
  4. Dodoties distancē, jāieslēdz sporta programma savā viedierīcē;
  5. Veiktā aktivitāte automātiski tiks reģistrēta šajā uzdevumā;
  6. Izaicinājumam var pievienoties jebkurā brīdī;
  7.     Izaicinājuma dalībnieka profilam platformā ir jābūt publiskam.

Konkursa norise un apbalvošana

 1. Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šī nolikuma 5. punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē par balvām;
 2. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
 3. Konkursa dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, kurus varētu paredzēt konkursa rīkotājs. Konkursa dalībniekiem var būt izdevumi, kas atkarīgi no konkursa dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu konkursa rīkotājs nevar paredzēt.
 4. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem un ka konkursa rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus konkursa uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.facebook.com un www.instagram.com lapās Olimpia, laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot sociālo tīklu ierakstus u.c.
 5. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki bez atlīdzības piešķir konkursa rīkotājam visas tiesības uz konkursa ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir konkursa rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā, gan sociālajos tīklos  Olimpia lapās.
 6. Izaicinājuma beigās starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši izaicinājuma nosacījumus, tiks paziņoti 3 uzvarētāji ar vislielāko noieto soļu skaitu (katra persona saņem vienu dāvanu karti):

11.1. Pirmās vietas ieguvējs – 100 EUR “Sportland Outlet” dāvanu karti, otrās vietas ieguvējs - 100 EUR dāvanu karti no “Adidas Outlet”, trešās vietas ieguvējs 100 EUR dāvanu karti no “Puma Outlet”.

 1. Balvu izloze notiks 2023.gada 3.aprīlī.
 2. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 3.aprīlī, publicējot tos mājaslapā olimpia.lv un www.facebook.com Olimpia.
 3. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, laimētājam līdz 10.jūnijam jāsazinās ar konkursa rīkotāju, nosūtot ziņu uz Facebook lapu Olimpia.
 4. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).
 5. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 6. Pēc 2023.gada 10.jūnija balvas vairs netiek izsniegtas.
 7. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju pret balvu.

Konkursa balvu fonds

 1. Konkursa balvas tiek publicētas mājaslapā distrance.com,  olimpia.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Olimpia. Konkursa rīkotājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu, līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no konkursa rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.  
 2. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

Papildus noteikumi

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
 2. Ja tiek pierādīts, ka konkursa dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
 3. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par konkursa dalībnieku izslēgšanu no konkursa, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie konkursa noteikumi vai konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar konkursa uzvarētāju nav izdevies sazināties no konkursa rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 4. Konkursa rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāju pienākums ir paziņot mājaslapā olimpia.lv un www.facebook.com lapā Olimpia par konkursa pārtraukšanu.
 5. Konkursa rīkotāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā konkursa nolikumā.
 6. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Konkursa rīkotājs patur tiesības mainīt šī konkursa nolikuma noteikumus konkursa laikā.
 8. Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar konkursa rīkotāju, rakstot uz e-pastu: margarita.seklina@armadillo.lv