Apstiprināts LSFP

2021. gada 26. augustā

 

Konkursa “#BeActive izaicinājums” nolikums

 

Konkursa organizētājs un norise

  1. “#BeActive izaicinājums” (turpmāk tekstā – konkurss) organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, reģ. Nr. – 40008022932 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
  2. Konkursa norises laiks – no 2021. gada 30. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim (abus datumus ieskaitot).
  3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem konkursa noteikumiem nosaka konkursa rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem konkursa dalībniekiem.
  4. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs no 13 gadu vecuma, atbilstoši starptautiski pieņemtajai praksei par personas datu aizsardzību bērniem tiešsaistes vidē (turpmāk tekstā – dalībnieks), izņemot konkursa rīkotāja darbiniekus un to tuvākos radiniekus, kā arī mājaslapas beactive.lv un platformas distantrace.com/lv izstrādātājus, to darbiniekus un tuvākos radiniekus. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.
  5. Konkursā var piedalīties individuāli vai komandā (piemēram, ģimenes vai draugu, skolas vai darba kolektīva apakšgrupā).
  6. Dalībai konkursā var reģistrēties no 2021. gada 27. augusta. Aktivitāšu uzskaite un dalība konkursā sāksies no 30. augusta plkst. 00.00.

Individuāla reģistrācija dalībai konkursā

  1. Lai individuāli piedalītos konkursā un pretendētu uz individuālo balvu (skatīt nolikuma 15. punktu), dalībniekam:

7.1. Jāreģistrējas dalībai konkursā tiešsaistes platformā distantrace.com/lv, jāatrod #BeActive izaicinājums (https://distantrace.com/lv/izaicinajumi/beactive-individuali/) un jāpieslēdz serviss, ar kuru tiek fiksētas aktivitātes, piemēram, Garmin, Strava, Polar, Suunto, Fitbit u.c. (To var izdarīt šeit: https://distantrace.com/lv/konts/socialie/). Pēc servisa pieslēgšanas jāieraksta aktivitāte, kas pēc saglabāšanas automātiski tiks reģistrēta dalībai konkursā.

7.2. Konkursā var piedalīties, veicot dažādas aktivitātes (piemēram, skriešana, iešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana, vingrošana sporta zālē, mājās vai brīvā dabā, SUP airēšana, smaiļošana un kanoe airēšana) u.c. Aktivitātes var veikt gan ar GPS, gan bez GPS datu ierakstīšanas.

7.3. Lai piedalītos individuālajā izaicinājumā, dalībniekam visā konkursa norises laikā jāreģistrē savas fiziskās aktivitātes vismaz trīs dienas nedēļā jeb kopumā vismaz 12 dienas četru nedēļu laikā, katru reizi ne mazāk kā 30 minūtes nodarbojoties ar kādu sevis izvēlētu fizisku aktivitāti.

Komandu reģistrācija dalībai konkursā

8. Lai piedalītos konkursā kā komanda un pretendētu uz vienu no komandu balvām (skatīt nolikuma 15. punktu), katram komandas dalībniekam:

8.1. Jāreģistrējas dalībai konkursā tiešsaistes platformā distantrace.com/lv, jāatrod #BeActive izaicinājums (https://distantrace.com/lv/izaicinajumi/beactive-komandas/) un jāpieslēdz serviss, ar kuru tiek fiksētas aktivitātes, piemēram, Garmin, Strava, Polar, Suunto, Fitbit u.c. (To var izdarīt šeit: https://distantrace.com/lv/konts/socialie/). Pēc servisa pieslēgšanas, jāieraksta aktivitāte, kas pēc saglabāšanas automātiski tiks reģistrēta dalībai konkursā.

8.2. Katrs komandas dalībnieks konkursā var piedalīties, veicot dažādas aktivitātes pēc savas izvēles (piemēram, skriešana, iešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana, vingrošana sporta zālē, mājās vai brīvā dabā, SUP airēšana, smaiļošana un kanoe airēšana u.c.), neatkarīgi no aktivitātēm, kādas veic pārējie komandas dalībnieki.

8.3. Lai piedalītos komandu izaicinājumā, katram dalībniekam visā konkursa norises laikā jāreģistrē savas fiziskās aktivitātes vismaz trīs dienas nedēļā jeb kopumā vismaz 12 dienas četru nedēļu laikā, katru reizi ne mazāk kā 30 minūtes nodarbojoties ar kādu sevis izvēlētu fizisku aktivitāti.

Konkursa norise un apbalvošana

9. Aktivitāte, kas veikta pēc 2021. gada 30. septembra plkst. 23.59 vairs netiek ieskatīta.

10. Dalībnieks un komanda, kas nav izpildījuši visas šī nolikuma 7. un 8. punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē par konkursa balvām (skatīt nolikuma 15. punktu).

11. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.

12. Konkursa dalībniekam nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, kurus varētu paredzēt konkursa rīkotājs. Konkursa dalībniekam var būt izdevumi, kas atkarīgi no konkursa dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu konkursa rīkotājs nevar paredzēt.

13. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem un ka konkursa rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus konkursa uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai mājaslapā www.beactive.lv un konkursa rīkotāja kontos Facebook, Twitter un Instagram laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot dalībnieka sociālo tīklu ierakstus u.c.

14. Piedaloties konkursā, dalībnieks bez atlīdzības piešķir konkursa rīkotājam visas tiesības uz konkursa ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir konkursa rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājaslapā www.beactive.lv, gan konkursa rīkotāja kontos Facebook, Twitter un Instagram, gan citā veidā.

15. Izaicinājuma noslēgumā starp visiem dalībniekiem, kuri izpildījuši konkursa nosacījumus, tiks izlozētas 4 (četras) balvas:

15.1. Viena balva individuālajā konkurencē (Suunto 9 viedpulkstenis);

15.2. Trīs balvas komandu konkurencē (trīs Sportland dāvanu kartes 100,00 eiro vērtībā katra; pa vienai katrā apakškategorijā:

  • ģimenes vai draugu komanda;
  • uzņēmuma (darba kolektīva) komanda;
  • skolas vai klases komanda.

16. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 1. oktobrī, publicējot tos mājaslapā www.beactive.lv un konkursa rīkotāja kontos Facebook, Twitter un Instagram.

17. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, izlozētajiem dalībniekiem līdz 2021. gada 8. oktobrim jāsazinās ar konkursa rīkotāju, nosūtot ziņu rīkotāja kontā Facebook.

18. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona (konkursā drīkst piedalīties dalībnieki no 13 gadu vecuma), balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu  – pasi vai autovadītāja apliecību.

19. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

20. Balvas ieguvējs balvu var saņemt līdz 2021. gada 31. oktobrim, uzrādot konkursa rīkotājam personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Pēc 2021. gada 31. oktobra balvas vairs netiek izsniegtas.

21. Ja balvas ieguvējs līdz 2021. gada 31. oktobrim nav ieradies pēc balvas, balvas ieguvējs zaudē savu balvas ieguvēja statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāriet konkursa rīkotāja īpašumā.

22. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju pret balvu.

Konkursa balvu fonds

21. Informācija par konkursa balvām tiek publicēta platformā distantrace.com/lv, mājaslapā www.beactive.lv, kā arī konkursa rīkotāja kontos Facebook, Twitter un Instagram.

22. Konkursa rīkotājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no konkursa rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

23. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

Papildus noteikumi

24. Konkursa rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.

25. Ja tiek pierādīts, ka konkursa dalībnieks izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.

26. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par konkursa dalībnieka izslēgšanu no konkursa, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie konkursa noteikumi vai konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar konkursa uzvarētāju nav izdevies sazināties no konkursa rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

27. Konkursa rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāja pienākums ir paziņot platformā distantrace.com/lv, mājaslapā www.beactive.lv, kā arī konkursa rīkotāja kontos Facebook, Twitter un Instagram par konkursa pārtraukšanu.

28. Konkursa rīkotāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā konkursa nolikumā.

29. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Konkursa rīkotājs patur tiesības mainīt šī konkursa nolikuma noteikumus konkursa laikā.

Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar konkursa rīkotāju, rakstot e-pastu uz: sportanedela@lsfp.lv vai zvanot pa tālruni: (+371) 67288924.