Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” nolikums

Konkursa organizētājs un norise

 1. Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā(turpmāk tekstā – konkurss) organizē Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" (turpmāk tekstā - LOK), vienotais reģistrācijas Nr. 50008022421, juridiskā adrese Rīga, Elizabetes iela 49, LV-1010 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
 2. Konkursa norises laiks – no 2021.gada 25.aprīļa līdz 2021.gada 23.maijam (ieskaitot).
 3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem nosaka konkursa rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem konkursa dalībniekiem.
 4. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
 5. Minimālais noteiktais dalībnieka/-ces vecums, lai piedalītos konkursā ir 13 (trīspadsmit) gadi.
 6. Konkursa uzdevums ir noiet 11 179km garu distanci, kas ir līdzvērtīga attālumam no LOK līdz Tokijas Olimpiskajam ciematam. Distance jāveic ārpus telpām ar ieslēgtiem  GPS datiem. Katra dalībnieka individuāli veiktā distance tiek summēta.

Reģistrācija

 1. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 13. punktu), dalībniekam jārīkojas sekojoši:

7.1 Reģistrējies platformā distantrace.com distantrace.com/lv/konts/signup/;

7.2. Pievieno sporta lietotni, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide) - https://distantrace.com/lv/konts/socialie/;

7.3. Piesakies izaicinājumam “Mēs esam #sportiņā” - https://distantrace.com/lv/izaicinajumi/15/apply/; 

7.4. Dodoties distancē, ieslēdz GPS un sporta programmu savā viedierīcē;

7.5. Veiktā aktivitāte automātiski tiks reģistrēta šajā uzdevumā;

7.6. Izaicinājumam vari pievienoties jebkurā brīdī konkursa norises laikā;

7.7. Izaicinājuma dalībniekam profilam platformā ir jābūt publiskam.

Konkursa norise un apbalvošana

 1. Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šajā nolikumā minētās prasības, nepiedalās balvu izlozē.
 2. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
 3. Konkursa dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, kurus varētu paredzēt konkursa rīkotājs. Konkursa dalībniekiem var būt izdevumi, kas atkarīgi no konkursa dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu konkursa rīkotājs nevar paredzēt.
 4. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem un ka konkursa rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus konkursa uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai mājaslapā www.olimpiade.lv un www.facebook.com, www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja, laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot sociālo tīklu ierakstus u.c.
 5. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki bez atlīdzības piešķir konkursa rīkotājam visas tiesības uz konkursa ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir konkursa rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā, gan sociālajos tīklos Latvijas Olimpiskās komitejas lapās.
 6. Izaicinājuma noslēgumā starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši konkursa nosacījumus, tiks noteikti (vadoties pēc datiem, kas saņemti no dalībnieka viedierīces) un izlozēti uzvarētāji:

13.1. 1. un 2. vietas ieguvēji (pēc noieto soļu skaita) saņems galveno balvu Fitbit Versa Lite sporta pulksteni;

13.2. No 3. līdz 23. vietas ieguvējiem (pēc noieto kilometru skaita) tiks izlozēti 3 (trīs), kuri iegūs balvas ar “Olimpiskās dienas” un “Olimpiskā mēneša” simboliku.

 1. Balvu izloze notiks 2021.gada 24.maijā.
 2. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 24.maijā, publicējot tos mājaslapā olimpiade.lv un www.facebook.com un www.instagram.com lapā Latvijas Olimpiskā komiteja.
 3. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, laimētājam līdz 10. jūnijam jāsazinās ar konkursa rīkotāju, nosūtot ziņu Facebook (lapa Latvijas Olimpiskā komiteja) vai uz e-pasta adresi madara.pelavina@armadillo.lv
 4. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID vai autovadītāja apliecību).
 5. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 6. Pēc 2021. gada 10. jūnija balvas netiks izsniegtas.
 7. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju attiecībā uz balvu.

Konkursa balvu fonds

 1. Konkursa balvas tiek publicētas mājaslapā distantrace.com, olimiade.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja. Konkursa rīkotājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu, līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no konkursa rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 2. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

Papildus noteikumi

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
 2. Ja tiek pierādīts, ka konkursa dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
 3. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par konkursa dalībnieku izslēgšanu no konkursa, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie konkursa noteikumi vai konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar konkursa uzvarētāju nav izdevies sazināties no konkursa rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 4. Konkursa rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāju pienākums ir paziņot mājaslapā olimpiade.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja par konkursa pārtraukšanu.
 5. Konkursa rīkotāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā konkursa nolikumā.
 6. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Konkursa rīkotājs patur tiesības mainīt šī konkursa nolikuma noteikumus konkursa laikā.
 8. Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar konkursa rīkotāju, rakstot uz e-pastu: madara.pelavina@armadillo.lv vai zvanot pa tālruni: (+371) 28620254.