ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Izaicinājums "Soli pa solim #sportiņā"

2023.gada 7. martā

Izaicinājuma “Soli pa solim #sportiņā” nolikums

Izaicinājuma organizētājs un norise

 1. Izaicinājuma “Soli pa solim #sportiņā” (turpmāk tekstā – Izaicinājums) organizē Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", vienotais reģistrācijas Nr. 50008022421, juridiskā adrese Rīga, Grostonas iela 6B, LV-1013 (turpmāk tekstā – Izaicinājuma organizētājs).
 2. Izaicinājuma norises laiks no 2023.gada 21.marta līdz 2023.gada 21.aprīlim (ieskaitot).
 3. Izaicinājuma norises kārtību saskaņā ar esošajiem Izaicinājuma noteikumiem nosaka Izaicinājuma organizētājs, to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Izaicinājuma dalībniekiem.
 4. Izaicinājuma’ var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs no 13 (trīspadsmit) gadu vecuma (vai jaunāks, izmantojot vecāku izveidotu apakškontu), izņemot Izaicinājuma organizētāja darbiniekus un to tuvākos radiniekus, kā arī tīmekļa vietnes www.distantrace.com izstrādātājus, to darbiniekus un tuvākos radiniekus. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.  

Reģistrācija

 1. Lai piedalītos Izaicinājumā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 11. punktu), dalībniekam:
  1. Jāreģistrējas tīmekļa vietnē www.distantrace.com;
  2. Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Under Armour Connected Fitness, Fitbit, Decathlon Coach and Withings (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide);
  3. Jāpiesakās izaicinājumam “Soli pa solim #sportiņā”;
  4. Dodoties distancē, jāieslēdz sporta programma savā viedierīcē;
  5. Veiktā aktivitāte automātiski tiks reģistrēta šajā uzdevumā;
  6. Izaicinājumam var pievienoties jebkurā brīdī;
  7. Izaicinājuma dalībnieka profilam platformā ir jābūt publiskam.

Izaicinājuma norise un apbalvošana

 1. Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šī nolikuma 5. punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē par balvām;
 2. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
 3. Izaicinājuma dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos Izaicinājumā, kurus varētu paredzēt Izaicinājuma organizētājs. Izaicinājuma dalībniekiem var būt izdevumi, kas atkarīgi no Izaicinājuma dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu Izaicinājuma organizētājs nevar paredzēt.
 4. Piedaloties Izaicinājumā, Izaicinājuma dalībnieki apliecina, ka piekrīt Izaicinājuma noteikumiem un tam, ka Izaicinājuma organizētājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus Izaicinājuma uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai tīmekļa vietņu www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja, laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot sociālo tīklu ierakstus u.c.
 5. Piedaloties Izaicinājumā, Izaicinājuma dalībnieki bez atlīdzības piešķir Izaicinājuma organizētājs visas tiesības uz Izaicinājuma ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir Izaicinājuma organizētājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā, gan tīmekļa vietņu www.facebook.com un www.instagram.com  Latvijas Olimpiskā komiteja lapās.
 6. Izaicinājums tiek dalīts 2 (divās) vecuma kategorijās. 1. (pirmajā) kategorijā piedalās visi dalībnieki, kuri līdz 2023.gada 24. aprīlim (ieskaitot) nav vecāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem. 2. (otrajā) kategorijā piedalās visi dalībnieki no 19 (deviņpadsmit) gadu vecuma.
 7. Izaicinājuma beigās tiks paziņoti 3 (trīs) uzvarētāji 2 (divās) kategorijās ar vislielāko noieto soļu skaitu, kam tiks piešķirtas balvas (katra persona saņem vienu balvu):

11.1. 3 (trīs) #KomandaLatvija kolekcijas mugursomas no 4F;

11.2. 3 (trīs) #KomandaLatvija kolekcijas mugursomas no 4F;

 1. Balvu izloze notiks 2023.gada 24.aprīlī.
 2. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 2023.gada 24.aprīlī, publicējot tos tīmekla vietnē www.olimpiade.lv un www.facebook.com lapā Latvijas Olimpiskā komiteja.
 3. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, laimētājam līdz 2023.gada 10.jūnijam jāsazinās ar Izaicinājuma organizētāju, nosūtot ziņu uz tīmekļa vietnes www.facebook.com lapu Latvijas Olimpiskā komiteja.
 4. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai id karti).
 5. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 6. Pēc 2023.gada 10.jūnija balvas vairs netiek izsniegtas.
 7. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un Izaicinājuma organizētājs, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie Izaicinājuma organizētāja ar pretenziju pret balvu.

Izaicinājuma balvu fonds

 1. Izaicinājuma balvas tiek publicētas tīmekļa vietņu www.distrance.com, www.olimpiade.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja. Izaicinājuma organizētājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu, līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no Izaicinājuma organizētāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 2. Izaicinājuma organizētājs nenes atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies saņemot vai lietojot balvu.

Papildus noteikumi

 1. Izaicinājuma organizētājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz 1 (vienu) reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
 2. Ja tiek pierādīts, ka Izaicinājuma dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šo nolikumu, tiek anulēta bez brīdinājuma
 3. Izaicinājuma organizētājs nenes atbildību par Izaicinājuma dalībnieku izslēgšanu no Izaicinājuma, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie Izaicinājuma noteikumi vai Izaicinājuma dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Izaicinājuma uzvarētāju nav izdevies sazināties no Izaicinājuma organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ
 4. Izaicinājuma organizētājam ir tiesības pārtraukt Izaicinājumu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Izaicinājuma organizētāja pienākums ir paziņot tīmekļa vietņu www.olimpiade.lv un www.facebook.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja par Izaicinājuma pārtraukšanu.
 5. Izaicinājuma organizētāja un Izaicinājuma dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā nolikumā.
 6. Izaicinājuma norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Izaicinājuma organizētājs patur tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus Izaicinājuma laikā.
 8. Jautājumu gadījumā par Izaicinājuma norisi lūdzam sazināties ar Izaicinājuma organizētāju, rakstot uz e-pasta adresi: lilita.mitrofanova@olimpiade.lv.
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour