Mājas lapas lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk saukti par "Lietošanas noteikumiem") ir piemērojami tīmekļa vietnei www.distantrace.com, kuru izstrādā un uztur SIA "Distant Race Management" (turpmāk - DRM), reģ. nr 40203146904, adrese: Rīga, Kungu iela 25 - 66, LV-1050.

1.2. Apmeklējot tīmekļa vietni distantrace.com vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus. Ja kāda konkrētā produkta un pakalpojumu noteikumi ir pretrunā šiem tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumiem, augstāks spēks ir konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

2. Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi

2.1. Tīmekļa vietnē distantrace.com izklāstīto informāciju izvieto sacensību organizatori un DRM neuzņemas atbildību par informācijas saturu. DRM nodrošina tikai platformu, kuru Sacensību organizatori var izmantot. Tīmekļa vietnē www.distantrace.com DRM apkopo organizētās sacensības un attēlo Sacensību organizatoru publicēto informāciju par organizētajām sacensībām/pakalpojumiem un produktiem, tomēr DRM nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās tīmekļa vietnē vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to. DRM ir tiesības izņemt informāciju no tīmekļa vietnes bez īpaša paziņojuma. DRM neapliecina un negarantē to, ka šī tīmekļa vietne un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

2.2. Tīmekļa vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu produktu vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi.

2.3. Tīmekļa vietne distantrace.com nav adresēta tām personām, kurām piemērojamie tiesību vai normatīvie akti šo personu pilsonības, atrašanās vietas vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai neatļauj tās izmantošanu. Personas, kurām ir liegta piekļuve šajā tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, vai arī kurām ir šaubas par to, vai tām ir atļauta piekļuve šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanai, lūdzam atstāt šo tīmekļa vietni.

3. Atbildības ierobežojums

3.1. Šīs tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. DRM vai trešās personas nedod nekādas garantijas par tīmekļa vietni vai tās saturu. DRM nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja DRM ir zinājusi par tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

4. Autortiesības un preču zīmes

4.1. DRM vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo tīmekļa vietni. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Šīs tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā tīmekļa vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

4.2. Dalībniekiem diskusiju forumos, virtuālās tērzēšanas telpās (chat rooms), debatēs vai tamlīdzīgos pasākumos distantrace.com tīmekļa vietnē ir jāiesniedz tikai tādi materiāli, uz kuriem viņiem ir autortiesības vai tādus materiālus, uz kuriem viņi kaut kādā veidā ir ieguvuši šādas tiesības. Uzskatāms, ka materiālu iesniegšanas brīdī dalībnieks, kurš ir iesniedzis materiālus, ir piekritis tam, ka DRM uzglabā, izplata un publicē konkrētos materiālos elektroniski vai citā veidā.

5. Saites

5.1. Ja distantrace.com ir norādītas teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par DRM sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un DRM neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. DRM nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

5.2. Visas saites uz tīmekļa vietni distantrace.com ir jāatver atsevišķā logā. Lai to izdarītu, šādas saites ir jāievada manuāli jaunā interneta pārlūkprogrammas sesijā.

5.3. Visi materiāli, kuriem ir norādītas saites no tīmekļa vietnes distantrace.com ir jāatver atsevišķā logā, un tos nevar rādīt sasaistīti kopā ar jebkuras citas tīmekļa vietnes preču zīmi vai logotipu, ja par to nav panākta iepriekšēja rakstiska vienošanās ar DRM.

6. Sīkdatnes

6.1. Tīmekļa vietnē distantrace.com ir sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu datora cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu tīmekļa vietnes apmeklētājam.

6.2. Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu datora cietajā diskā noteiktu laika periodu. DRM izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.

6.3. Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties tīmekļa vietnē. Lai lietotu distantrace.com pakalpojumus, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietne izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu veikt bankas operācijas un citus darījumus, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu tīmekļa vietnē distantrace.com vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.

6.4. Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas ar distantrace.com tīmekļa vietnes palīdzību Jums nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot DRM sniegtos pakalpojumus.

7. Personas datu apstrāde.

7.1. Tīmekļa vietnē iesniegtie personas dati, tai skaitā, dati, kas tiek sniegti reģistrējoties mājas lapas sistēmā, atrodas drošībā un personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Iesniedzot savus personas datus tīmekļa vietnē distantrace.com, Jūs aplieciniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par personas datu aizsardzību, kas atrodama šeit.

7.2. DRM personas datus var nodot trešajām pusēm, kas ir sacensību rīkotāji tikai pasākumu organizēšanas un mārketinga ziņu izsūtīšanas nolūkos. Sacensību rīkotāji uzņemas visu atbildību par iesniegtajiem personas datiem, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

8. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

8.1. Šīs tīmekļa vietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.