Izaicinājuma “Izskrien simtiņu” nolikums

 

Konkursa organizētājs un norise

 1. Izaicinājuma “Izskrien simtiņu(turpmāk tekstā – konkurss) organizē Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", vienotais reģistrācijas Nr. 50008022421, juridiskā adrese Rīga, Elizabetes iela 49, LV-1010 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).
 2. Konkursa norises laiks – 2022.gada 23.marta līdz 2022.gada 22.aprīlim (ieskaitot).
 3. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem konkursa noteikumiem nosaka konkursa rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem konkursa dalībniekiem.
 4. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot konkursa rīkotāja darbiniekus un to tuvākos radiniekus, kā arī mājas lapas izstrādātājus, to darbiniekus un tuvākos radiniekus. Par tuvākajiem radiniekiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie un radinieki līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Reģistrācija

 1. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz vienu no balvām (skatīt nolikuma 11. punktu), dalībniekam:
  1. Reģistrējies platformā distantrace.com;
  2. Pievieno sporta lietotni, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Under Armour Connected Fitness, Fitbit, Decathlon Coach and Withings (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide);
  3. Piesakies izaicinājumam “Izskrien simtiņu”;
  4. Dodoties distancē, ieslēdz sporta programmu savā viedierīcē;
  5. Veiktā aktivitāte automātiski tiks reģistrēta šajā uzdevumā;
  6. Izaicinājumam vari pievienoties jebkurā brīdī;
  7.     Izaicinājuma dalībnieka profilam platformā ir jābūt publiskam.

Konkursa norise un apbalvošana

 1. Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šī nolikuma 5. punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē par balvām;.
 2. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.
 3. Konkursa dalībniekiem nav tiešu izdevumu, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, kurus varētu paredzēt konkursa rīkotājs. Konkursa dalībniekiem var būt izdevumi, kas atkarīgi no konkursa dalībnieka individuālās situācijas, kuru rašanos un lielumu konkursa rīkotājs nevar paredzēt.
 4. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki apliecina, ka piekrīt konkursa noteikumiem un ka konkursa rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus konkursa uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja, laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot sociālo tīklu ierakstus u.c.
 5. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki bez atlīdzības piešķir konkursa rīkotājam visas tiesības uz konkursa ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir konkursa rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā, gan sociālajos tīklos Latvijas Olimpiskās komitejas lapās.
 6. Izaicinājuma beigās starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši izaicinājuma nosacījumus, tiks izlozēti 3 uzvarētāji 3 kategorijās (katra persona saņem vienu somu):

11.1. 3x  Olimpiskās delegācijas sporta soma

11.2. 3x  Olimpiskās delegācijas sporta soma

11.3. 3x  Olimpiskās delegācijas sporta soma

 1. Balvu izloze notiks 2022.gada 27.aprīlī.
 2. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 27.aprīlī, publicējot tos mājaslapā olimpiade.lv, www.facebook.com un www.instgram.com lapā Latvijas Olimpiskā komiteja.
 3. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, laimētājam līdz 10.jūnijam jāsazinās ar konkursa rīkotāju, nosūtot ziņu uz Facebook lapu Latvijas Olimpiskā komiteja.
 4. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).
 5. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 6. Pēc 2022.gada 10.jūnija balvas vairs netiek izsniegtas.
 7. Saņemot balvu, balvas ieguvējs un konkursa rīkotājs, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas balvas ieguvējs nevar vērsties pie konkursa rīkotāja ar pretenziju pret balvu.

Konkursa balvu fonds

 1. Konkursa balvas tiek publicētas mājaslapā distrance.com,  olimpiade.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja. Konkursa rīkotājs patur tiesības balvas ieguvēju apbalvot ar citu, līdzīgas vērtības balvu gadījumā, ja publicētā balva nav pieejama no konkursa rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 2. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

Papildus noteikumi

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
 2. Ja tiek pierādīts, ka konkursa dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
 3. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par konkursa dalībnieku izslēgšanu no konkursa, kā arī par izlozētās balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie konkursa noteikumi vai konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar konkursa uzvarētāju nav izdevies sazināties no konkursa rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 4. Konkursa rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā konkursa rīkotāju pienākums ir paziņot mājaslapā olimpiade.lv, www.facebook.com un www.instagram.com lapās Latvijas Olimpiskā komiteja par konkursa pārtraukšanu.
 5. Konkursa rīkotāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajā konkursa nolikumā.
 6. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 7. Konkursa rīkotājs patur tiesības mainīt šī konkursa nolikuma noteikumus konkursa laikā.
 8. Jautājumu gadījumā par konkursa norisi lūdzam sazināties ar konkursa rīkotāju, rakstot uz e-pastu: Lilita Mitrofanova lilita.mitrofanova@olimpiade.lv.