“Pavasara vēstneši 2023”
Iniciatīvu cikla “SPORTOTAVA” sportiskā apņemšanās

Nolikums


Norises laiks: no 1. marta līdz 11. aprīlim.


Pieteikšanās: no 13. līdz 26. februārim.


Dalība: no 13 gadu vecuma.


Apraksts: dalībnieki pēc nejaušības principa tiks sadalīti komandās, un komandu uzdevums būs krāt aktivitātes kilometrus, veicot tos kājām - soļojot, skrienot, nūjojot. Lai aktivitāte tiktu ieskaitīta, tai jāilgst vismaz 30 minūtes, bet ne ilgāk kā trīs stundas. Katram dalībniekam dienā tiks ieskaitīta viena – ilgākā – aktivitāte. Uzvarēs komanda, kura kopsummā sakrās visvairāk kilometru.


Rezultāti: sacensību rezultāti tiks pārbaudīti, un sacensību organizatoram ir tiesības anulēt dalībnieka rezultātu, ja tas rada aizdomas, ka nav ievēroti godīgas spēles principi. Komandu rezultāti izaicinājuma noslēgumā tiks publicēti mājaslapā jelgava.lv.


Apbalvošana: uzvarētāju komanda klātienē tiks apbalvota ar balvām. Tāpat pa vienam pēc nejaušības principa izvēlētam dalībniekam no katras komandas saņems pārsteiguma balvu. Ar balvu saņēmējiem sazināsimies personīgi.


Organizators: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” sadarbībā ar Jelgavas vieglatlētikas klubu.

Piesakoties aktivitātei, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem un sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

PERSONAS DATU APSTRĀDE
1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir SIA “Distant Race Management”, reģistrācijas numurs: 40203146904 (turpmāk tekstā – Pārzinis).
2. Dalībnieka personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas gads – tiek apstrādāti nolūkā organizēt aktivitāti, publiskot aktivitātes rezultātus, informēt sabiedrību par aktivitātes norisi.
3. Reģistrējoties aktivitātei, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar aktivitātes noteikumiem, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.
4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.
5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.
6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.
7. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.