Skrējienizaicinājums "Noķer mani, ja vari"
NOLIKUMS

 

Organizators: Kocēnu novada dome.

Laiks un vieta:

Zaļais dzelceļš, Dikļi – Mazbrenguļi ceļa posms, kuru šķērso Zaļā dzelzceļa sliedes (https://manakarte.kartes.lv/karte/?key=MK_907574). Brīvais starts no 4.05 – 9.05 dalībnieka izvēlētā laikā. Reģistrācija posmam https://distantrace.com/lv/sacensibas/

Norises datumi:

  1. Posms “Zaļais dzelzceļš” – 4.05 – 9.05
  2. Posms “Sietiņieža pauguri” –  11.05 – 16.05
  3. Posms “Upītes” – 18.05 – 23.05
  4. Posms “Briņķu sils” – 25.05 – 30.05

Dalībnieki:

Startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai.
Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji.
Katrs dalībnieks ievēro valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus un vispārējos ceļu satiksmes noteikumus.
Organizatori neatbild par skrējiena laikā iegūtām traumām.

Reģistrācija un grupas:

Pirms skrējiena veikšanas dalībniekam jāreģistrējas interneta vietnē www.distantrace.com. Saitē https://distantrace.com/lv/konts/socialie/ jāpievieno savs sporta serviss (Garmin, Polar, Suunto, MapMyRide u.c.), ar kuru tiks ierakstīts rezultāts. Tiklīdz dalībnieks būs saglabājis savu skrējienu, rezultāts tiks automātiski reģistrēts interneta vietnē www.distantrace.com. Gadījumā, ja viens dalībnieks distanci veicis vairākkārt, tas var izvēlēties, kuru rezultātu iesniegt.

Visi dalībnieki startē sev izvēlētā dienā un laikā:

Dzimšanas gads

Grupa

 
 

2004.-2008. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-as

Bērni

 

2003. gadā dzimušie/-ās  un vecāki/-as

Pieaugušie

 

Nūjotāji /-jas

Nūjotāji

 

 

 

 

 

 

 

Distance  marķēta noteiktas krāsas marķējumu, kas izvietots uz dabā esošiem objektiem.
Distances starta vietā norādīts marķējuma paraugs.
Skriešana norisināsies pa meža ceļiem, takām mežā un pļavās, koku sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem.

Visu vecuma grupu dalībnieki skrien vienu distanci bez noteikta laika limita. Dalībnieks pats seko pavadītajam laikam distancē, sevis izvēlētā sporta servisa sistēmā. Katra dalībnieka rezultāts tiek fiksēts Distantrace.com datu sistēmā. Katrs dalībnieks var veikt distanci neierobežotu reižu skaitu, lejupielādējot tikai labāko, vai sevis brīvi izvēlēto laiku. 

Distances kontroles uzskaitei tiks izmantota Distantrace.com uzskaites sistēma. Distances laika atskaite tiek fiksēta manuāli, uzsākot skrējienu un manuāli to noslēdzot.

Balvu izloze:

Visi rezultāti un foto/videofiksācijas tiks publicēti www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada sociālo tīklu kontos. 
Pēc katra skriešanas distances posma, tiks veikta izloze izmantojot random.org programmu.
Ar izlozes palīdzību apbalvoti tiks katras grupas trīs dalībnieki. 
Katras grupas kopvērtējuma uzvarētājs tiks noteikts pēc iegūto punktu skaita, kas tiek piešķirti pēc attiecīgi iegūtās vietas, katrā posmā. 
Izlozes uzvarētāju balvas būs iespējams saņemt Kocēnu novada domē, Kocēnos, Alejas ielā 8, iepriekš sazinoties pa tālruni 27760657.

Īpašie noteikumi:

Trases starta zonā ierasties sev izvēlētajā laikā, lieki neuzturēties ne starta, ne finiša zonā, lai neveicinātu pulcēšanos.
Ja dalībnieks saīsina, vai jebkādā citā veidā izmaina trasi, konkrētais rezultāts netiek reģistrēts.

Skrējiena laikā uzņemtās fotogrāfijas skrējiena organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem dalībniekiem.

Skrējiena organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informāciju publicējot www.kocenunovads.lv.

Piedaloties pasākumā, dalībnieki apņemās distanci veikt patstāvīgi un bez mehanizēto līdzekļu palīdzības un bez datu koriģēšanas. Organizators ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no pasākuma, ja tiek konstatēta krāpšanās ar rezultātiem.

Personas datu aizsardzība:

Piesakoties skrējienam, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei skrējiena organizēšanas vajadzībām. Skrējiena datu objektīvai nodrošināšanai var tikt izmantots dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un dzimšanas dati. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē  skrējiena organizators uz e-pastu sports@kocenunovads.lv Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām izlozes balvām, kuras iespējams iegūt skrējiena dalībniekiem.

Jebkurā brīdī skrējien dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Skrējiena dalībnieki, piesakoties skrējienam, piekrīt uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai skrējiena organizatora vajadzībām.